• Lorem ipsum

Algemene voorwaarden

 

Art.1: Definitie koper en identiteit van de ondernemer
1. Koper is die natuurlijke of rechtspersoon welke onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden een bestelling doet van enig artikel, product, zoals aangeboden op de site van tessakoops.com.
2. Identiteit van de ondernemer
Tessa Koops
Adres: Postbus 7048   1007 JA   Amsterdam
Email : [email protected]
K.v.K. nummer: 51107074 (Kamer van Koophandel nummer)
BTW nummer: NL864125410B01 (Omzetbelasting nummer)
Bank: Rabobank 144025361
IBAN: NL81RABO0144025361

 

Art.2: Toepasselijkheid
o Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van tessakoops.com (hierna te noemen: Tessa Koops) zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (=Voorwaarden) van toepassing.
o Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
o Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Tessa Koops worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
o Deze voorwaarden respecteren de rechten van de koper die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 

Art.3: Aanbiedingen/overeenkomsten
o Alle aanbiedingen van Tessa Koops zijn vrijblijvend en Tessa Koops behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
o Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Tessa Koops. Tessa Koops is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tessa Koops dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Art.4: Prijzen en betalingen
o De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW in Nederland, maar exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De handeling- en verzendkosten worden al naar gelang de plaats van aflevering berekend.
o De koper betaalt het volledige bedrag, inclusief verzendkosten vooraf via Paypal, iDeal of overboeking per bank. De betaling is geschied op het moment dat Tessa Koops het totale bedrag op de bankrekening heeft staan. De koper kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
o De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
o In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Art.5: Levering
o Tessa Koops hanteert een maximale levertermijn van 3 weken, tenzij anders is overeengekomen met de koper. Wanneer de bestelde producten niet binnen 3 weken geleverd worden, heeft koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling welke door verkoper ontvangen moet zijn.
o De door Tessa Koops opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
o Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
o Na de dag van ontvangst van het product heeft koper gedurende 14 dagen het recht om onder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. Koper dient dan binnen 14 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele en complete verpakking) onbeschadigd en IN ZIJN GEHEEL ONGEBRUIKT terug te sturen. In elke andere staat wordt het product niet retour genomen! Daarbij draagt koper zelf de kosten en het risico van de retourzending. Indien koper reeds enige betaling heeft verricht, zal Tessa Koops na aanvaarding van een retourzending, het bedrag terugstorten.
o Het risico van beschadiging en/of vermissing van retourzendingen berust tot het moment van bezorging aan Tessa Koops bij de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Art.6: Reclames en aansprakelijkheid
o Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de levering aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient koper Tessa Koops daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering op de hoogte te stellen.

 

Art.7: Bestellingen/communicatie
o Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Tessa Koops, dan wel tussen Tessa Koops en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Tessa Koops, is Tessa Koops niet aansprakelijk.

 

Art.8: Persoonsgegevens
o Tessa Koops respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die koper Tessa Koops verschaft, zal altijd met zorg en vertrouwelijk worden behandeld.
o De persoonlijke informatie betreft alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.
o Tessa Koops zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door koper en Tessa Koops overeengekomen opdracht.
o Koper kan de persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of email) verzoek hiertoe aan Tessa Koops te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien koper verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient koper dat schriftelijk te melden. Tessa Koops zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

 

Art.9: Diversen
o Indien koper aan Tessa Koops schriftelijk opgave doet van een adres, is Tessa Koops gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan Tessa Koops schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
o Wanneer door Tessa Koops gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tessa Koops deze Voorwaarden coulant toepast.
o Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tessa Koops in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tessa Koops vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
o Tessa Koops is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Art.10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
o Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
o Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.